Oberstdorf HS106

Skocznia sprawdzona przez e-wintergames.pl
Autor: Maciej Sylwestrzuk

(Downloads - 2427)

Kategorie: , ,
[PL] W 1909 Bruno Bieler z Freiburga skoczył 22 metry na pierwszej „dużej“ skoczni w Oberstdorfie – „Schanze auf den Halden“, co było niecodziennym wydarzeniem jak na tamte czasy. Oberstdorf był wtedy miejscem, gdzie niemieckie skoki były wówczas najbardziej rozwinięte.
Aby wyszkolić więcej dobrych skoczków konieczna była budowa większych skoczni narciarskich. Skocznia w Karatsbichl zyskała konkurencję za sprawą wysiłków dyrektora ośrodka Hermanna Schallhammera na rzecz budowy lepszej skoczni na Schattenberg. Nową skocznię zaprojektował architekt Hans Gschwender. Została ona zainaugurowana 27 grudnia 1925, a później powiększano ją przed mistrzostwami Niemiec w 1930 i kwalifikacjami olimpijskimi w 1936.
Po II wojnie światowej „skokowe trio z Oberstdorfu“, na które składali się Heini Klopfer, Toni Brutscher i Sepp Weiler, natychmiast zabrało się za wskrzeszenie Schattenbergschanze, dzięki czemu aktywność klubu SC Oberstdorf szybko odzyskała rozpęd. Już 1 stycznia 1946 na skoczni zaczęto ponownie skakać, a w latach 1949-1950 ponownie przebudowano ją na większy obiekt, zgodnie z planami Klopfera. W 1950 rekord skoczni wynosił już 82 metry i został ustanowiony przez Seppa Weilera. 4 stycznia 1953 Schattenbergschanze po raz pierwszy gościła zawody nowo ustanowionego Turnieju Czterech Skoczni.
Pomimo tego, że drewniana skocznia K70 była stale powiększana, z czasem stała się przestarzała i, akurat na czas Turnieju Czterech Skoczni w 1972 roku, powstała tuż obok jej nowa, nowoczesna skocznia K110 zbudowana ze zbrojonego betonu. Pełniła ona również rolę „zapasowego obiektu“ dla mistrzostw świata w lotach narciarskich w 1973 roku. W tym czasie wybudowano również treningową skocznię K56 pokrytą igelitem, którą otwarto w 1974 roku. Ponadto w latach 1978-1979 skocznia normalna K70 została zmodernizowana do K85.
W 1987 roku stadion narciarski Schattenberg był gospodarzem mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym z ogromną liczbą dziesięciu tysięcy widzów. W związku z tym normalna skocznia została przebudowana jako K90 z wieżą najazdową zbudowaną ze zbrojonego betonu. Kolejne zmiany na skoczni przeprowadzono w 1997, gdy zbudowana pochyłą windę, a także juniorskie skocznie K30 i K20.
Następnie klub Ski-Club Oberstdorf ponownie otrzymał prawo organizacji mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 2005. W związku z tym kompleks skoczni narciarskich uległ kompletnej modernizacji w 2002 roku za kwotę 16,6 miliona euro. Od czasu inauguracji Turnieju Czterech Skoczni w 2003 składa się on na skocznie Schattenbergschanzen K120, K90, K56, K30 and K19. Oprócz skoczni również pozostała infrastruktura kompleksu uległa poprawie za sprawą montażu dwóch wind i wyjątkowej na skalę światową trybuny dla widzów mogącej gościć nawet 24 tysiące kibiców.
Wiosną 2011 rozpoczęła się modernizacja skoczni normalnej kosztująca około 4,7 miliona euro. 30-letnia wieża najazdowa skoczni K90 została wyburzona, a zastąpiła ją nowa, która została przesunięta do tyłu o 6,2 metra. Nowa skocznia K95 / HS 106 została ukończona w listopadzie 2011. Ponadto w 2015 zmodernizowano skocznię K57 i liczący wiele lat najazd została odnowiona.
Od grudnia 2004 kompleks Schattenberg oficjalnie nosił nazwę „Erdinger Arena“. W grudniu 2017 tytułowy sponsor i nazwa obiektu zmieniła się na „Audi Arena Oberstdorf“. 

[ENG] In 1909 Bruno Bieler from Freiburg jumped 22 metres on the first „large“ hill in Oberstdorf on the “Schanze auf den Halden” which was an outstanding performance at that time. Oberstdorf was the place in Germany where ski jumping was most developed at that time.
In order to form more good jumpers it was necessary to build larger ski jumping hills. The jump in Karatsbichl got concurrency after the efforts made by the spa director Hermann Schallhammer to build in a better jump on Schattenberg, constructed by the architect Hans Gschwender. The hill was inaugurated on December 27, 1925 and later enlarged for hosting the German Championships in 1930 and the Olympic qualifiers in 1936.
After World War II the „ski jumping trio of Oberstdorf”, consisting of Heini Klopfer, Toni Brutscher and Sepp Weiler, immediately started to revive Schattenbergschanze and club activities of SC Oberstdorf swiftly re-gained momentum. Already on January 1, 1946 the hill was reused for jumping and in 1949-50 it was reconstructed into a large hill according to plans made by Klopfer. By 1950, the hill record was increased to 82 metres by Sepp Weiler. On January 4, 1953, Schattenbergschanze was hosting for the first time a competition of the newly established Four Hills Tournament.
Though the wooden K70 hill had been continuously enlarged, it had become out-dated over the years and just in time four the Four Hills Tournament in 1972, a new, modern K110 hill with an inrun tower made from reinforced concrete was constructed beside. The hill was also supposed to act as a backup venue for the ski flying world championships in 1973. Around the same time, the plastic covered K56 practicing hill was built and opened in 1974. Furthermore, in 1978-79 also the 70 meter normal hill was modernized as K85.
In 1987 the Schattenberg ski stadium was host of Nordic Ski World Championships with enormous accounts of ten thousands of spectators. Therefore, the normal hill was re-constructed as K90 with a reinforced concrete inrun tower. Further changes to the ski jumping facility were made in 1997, when the inclined elevator was built and the junior hills K30 and K20 were added. Then, Ski-Club Oberstdorf was again awarded to host the Nordic World Championships in 2005. Therefore, the ski jumping facility was fundamentally modernized for 16.6m Euro in 2002. Since the inauguration with the Four Hills Tournament competition in 2003, the arena of Oberstdorf consists of the Schattenbergschanzen K120, K90, K56, K30 and K19. Beside the ski jumping hills, also general infrastructure was improved by constructing two lifts and a world wide unique spectator stand which can host up to 24,000 spectators.
In spring 2011 the around 4.7m Euro expensive modernization of the normal hill had started. The 30 year old inrun tower of K90 was torn down and replaced by a new one, which was moved backwards by 6.2 m. The new K95 / HS 106 ski jump was completed in November 2011. Furthermore, the K57 hill was modernized in 2015 and its decades old inrun had been renewed.
Since December 2004, the Schattenberg ski jumping stadium had been officially called „Erdinger Arena”. In December 2017, the title sponsor and name have changed to „Audi Arena Oberstdorf”. 

[DE] Anlässlich der im Jahre 1909 erbauten ersten „großen“ Skisprungschanze auf den Halden in Oberstdorf sprang der Freiburger Bruno Biehler 22 Meter, eine damals wohl beachtete skisportliche Leistung. Zur damaligen Zeit war das Skispringen in Deutsch­land in keinem Ort weiter entwickelt.
Voraussetzung für eine planmäßige Schulung im Sprunglauf waren die dafür notwendigen Sprunghügel. Die große Schanze auf den Halden erhielt auf Betreiben des damaligen Kurdirektors Hermann Schallhammer, einen verbesserten Ersatz in der von Architekt Hans Gschwender erbauten Schattenberg-Schanze. Die Schanze wurde am 27. Dezember 1925 eröffnet und dann später für die Ausrichtung der deutschen Meisterschaften 1930 und Olympia-Qualifikationswettbewerbe 1936 vergößert.
Nach dem zweiten Weltkrieg machte sich das „Oberstdorfer Springer-Trio“, bestehend aus Heini Klopfer, Toni Brutscher und Sepp Weiler umgehend an den Wiederaufbau der Schattenbergschanze und das Vereinsleben des SC Oberstdorf nahm wieder Fahrt auf. Bereits am 01.01.1946 nahmen sie die Schanze wieder in Betrieb und 1949/50 wurde sie nach Plänen Klopfers zur Großschanze ausgebaut. Um 1950 lag der Schanzenrekord schon bei 82 Metern, aufgestellt von Sepp Weiler. Am 4. Januar 1953 fand auf der Schattenbergschanze erstmals ein Springen der neu geschaffenen Vierschanzentournee statt.
Nachdem die K70-Holzschanze zwar immer wieder ausgebaut, aber mit der Zeit in die Jahre gekommen war, wurde rechtzeitig zu Vierschanzentournee 1972 daneben eine neue, moderne K110-Schanze mit einem Anlaufturm aus Stahlbeton errichtet. Diese sollte auch als mögliche Ausweichschanze für die Skiflug-WM 1973 dienen. Außerdem wurde die K56-Trainingsschanze mit Mattenbelag erbaut und 1974 eröffnet. 1978-79 wurde außerdem auch die 70-Meter-Schanze als K85 modernisiert.
1987 war das Schattenbergstadion dann erstmals Schauplatz einer Nordischen Ski­welt­meister­schaft mit dem enormen Zuspruch zehntausender begeisterter Zuschauer. Dafür wurde im Vorfeld die Normalschanze zur K90 mit Stahlanlaufturm ausgebaut. Weitere Modifikationen an der Schanzenanlage wurde 1997 durchgeführt, als der Schrägaufzug installiert wurde und die beiden Junioren-Mattenschanzen K30 und K20 hinzugefügt wurden.
Der Ski-Club Oberstdorf erhielt dann erneut den Zuschlag für die Durchführung der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2005. Dafür wurde die Schanzenanlage 2002 für 16,6 Mio. Euro um­geh­end moder­nisiert. Seit der Einweihung mit dem Vierschanzentournee-Springen 2003 besteht die Obertsdorfer Arena aus den Schatten­berg­schanzen K120, K90, K56, K30 und K19. Neben den Schanzen wurde aber auch die In­fra­struktur verbessert, so gibt es zwei Aufstiegshilfen, sowie eine weltweit einmalige Tribünenanlage, die bis zu 24.000 Zuschauer fasst.
Im Frühjahr 2011 wurde mit der ca. 4,7 Mio. Euro teuren Modernisierung der Normalschanze begonnen. So wurde der Anlaufturm der 30 Jahre alten K90 abgerissen und durch einen neuen ersetzt, der 6,2 m nach hinten versetzt ist. Die neue K95 / HS 106 wurde im November 2011 fertig gestellt. 2015 wurde außerdem die K57-Schanze modernisiert und der Jahrzehnte alte Anlauf erneuert.
Seit Dezember 2004 wurde das Schattenberg-Skisprungstadion offiziell als „Erdinger Arena” bezeichnet. Im Dezmeber 2017 wechselte der Namenssponsor und die Bezeichnung lautet nun „Audi Arena Oberstdorf”. 

Źródło: http://www.skisprungschanzen.com/DE/Schanzen/GER-Deutschland/BY-Bayern/Oberstdorf/0001-Audi+Arena/

Complex made by: Krzysiek Polowiec

Autor

Maciej Sylwestrzuk

Kraj

Niemcy

HS

106

Status

#community, #gorisekbros

Back to top button